സീറ്റൊഴിവ്‌-ഗവണ്മെന്റ് വിക്ടോറിയ കോളേജ് , പാലക്കാട് കോമേഴ്‌സ് ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിൽ പി. എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാമിന് സീറ്റുകൾ ഒഴുവുണ്ട് . അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു(JRF Holders) അപേക്ഷിക്കാം.

Click here to navigate to the PhD vacancies notification page